Εύσημα Ελπιδοφόρου στο νοσηλευτικό προσωπικό των ΗΠΑ

0
54
Íåá Õïñêç Ôåëôç åíèñïíéóçò ôïõ íåïõ Áñ÷éåðéóêïðïõ Áìåñéêçò Åëðéäïöïñïõ .Ðáñåõñåèçóáí áðï Åëëçíéêçò ðëåõñáò ï Õðåî Ãéùñãïò Êáôñïõãêáëïò , ï åêðñïóùðïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ðåôñïò Åõèõìéïõ, ç Ìáñåâá Ìçôóïôáêç(åê ìåñïõò ôçò Íåáò Äçìïêñáôéáò), ïé ðåñéöåñåéáñ÷åò Êùóôáò Áãïñáóôïò, Áðïóôïëïò Ôæéôæéêùóôáò Ñåíá Äïõñïõ êáé Ãéùñãïò Ðáôïõëçò ,ç Êáôåñéíá Ðáíáãïðïõëïõ ,ï ðñåóâçò ôçò Åëëáäáò óôçí Íåá Õïðñêç åêðïñïóùðïé ôùí Ïñèïäïîùí ðáôñéáñ÷åéùí ,áðï ðëåõñáò Åêêëçóéáò ôçò Åëëáäïò ïé Ìçôñïðïëéôåò Á÷áéáò ×ñõóïóïôïìïò Éùáííéíù Ìáîéìïò êáé Íåáò Éùíéáò-Ãáâñéçë, åêðñïóðùðïé ïëùí ôùí èñçóêåõôéêùí Äïãìáôùíí , ôïõ åöïðëéóôéêïõ êáé åðé÷åéñçìáôêïõ êïóìïõ êáèùò êáé ïëïé ïé óõëëïãïé ôçò ïìïãåíåéáòò , ×áñáêôçñéóôéêï óôéãìéïôõðï çôáí ïôé ïëïé ïé Áóôõíïìéêïé ðïõ ðåñéöñïñïõóáí ôïí ÷ùñï ôçò åêäçëùóçò çôáí êáôáãùãçò Åëëçíéêçò êáé ìáëéóôá ìéëïõóáí êáé Åëëçíéêá

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αποδίδει τα εύσημα στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ξεπερνά τα όρια των δυνάμεών του για να στηρίζει και να βοηθά ιδιαίτερα όσους έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό.

«Συχνά μάλιστα, σημειώνει, οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι είναι τα τελευταία πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επαφή όσοι δεν καταφέρνουν να νικήσουν τον θανατηφόρο ιό». «Ας προσευχηθούμε να έχουν δύναμη, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, καθώς εξακολουθούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να μας υπηρετούν όλους με αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αν και τα εμβόλια έχουν φτάσει, καταλήγει, είμαστε ακόμη μακριά από το τέλος της πανδημίας».