Ελπιδοφόρος για Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: Η Δικαιοσύνη απαιτεί σκληρή δουλεία από γενιά σε γενιά

0
99
Íåá Õïñêç Ôåëôç åíèñïíéóçò ôïõ íåïõ Áñ÷éåðéóêïðïõ Áìåñéêçò Åëðéäïöïñïõ .Ðáñåõñåèçóáí áðï Åëëçíéêçò ðëåõñáò ï Õðåî Ãéùñãïò Êáôñïõãêáëïò , ï åêðñïóùðïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ðåôñïò Åõèõìéïõ, ç Ìáñåâá Ìçôóïôáêç(åê ìåñïõò ôçò Íåáò Äçìïêñáôéáò), ïé ðåñéöåñåéáñ÷åò Êùóôáò Áãïñáóôïò, Áðïóôïëïò Ôæéôæéêùóôáò Ñåíá Äïõñïõ êáé Ãéùñãïò Ðáôïõëçò ,ç Êáôåñéíá Ðáíáãïðïõëïõ ,ï ðñåóâçò ôçò Åëëáäáò óôçí Íåá Õïðñêç åêðïñïóùðïé ôùí Ïñèïäïîùí ðáôñéáñ÷åéùí ,áðï ðëåõñáò Åêêëçóéáò ôçò Åëëáäïò ïé Ìçôñïðïëéôåò Á÷áéáò ×ñõóïóïôïìïò Éùáííéíù Ìáîéìïò êáé Íåáò Éùíéáò-Ãáâñéçë, åêðñïóðùðïé ïëùí ôùí èñçóêåõôéêùí Äïãìáôùíí , ôïõ åöïðëéóôéêïõ êáé åðé÷åéñçìáôêïõ êïóìïõ êáèùò êáé ïëïé ïé óõëëïãïé ôçò ïìïãåíåéáòò , ×áñáêôçñéóôéêï óôéãìéïôõðï çôáí ïôé ïëïé ïé Áóôõíïìéêïé ðïõ ðåñéöñïñïõóáí ôïí ÷ùñï ôçò åêäçëùóçò çôáí êáôáãùãçò Åëëçíéêçò êáé ìáëéóôá ìéëïõóáí êáé Åëëçíéêá

Με αφορμή την ετήσια επέτειο μνήμης ια τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η οποία είναι εθνική ημέρα και αργία για τις ΗΠΑ, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στέλνει το δικό του μήνυμα για τη φυλετική δικαιοσύνη.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος υποστήριξε ότι 52 χρόνια μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το φάντασμα του ρατσισμού εξακολουθεί να στοιχειώνει την ψυχή του αμερικανικού έθνους και ως εκ τούτου ο αγώνας για φυλετική δικαιοσύνη, ισότητα και ειρήνη παραμένει επίκαιρος και πρέπει να συνεχιστεί.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ο τροχός της ιστορίας θα γύρει τελικά προς τη Δικαιοσύνη, επειδή ο Θεός μας είναι Δίκαιος και Ελεήμων. Αλλά φέρουμε επίσης και εμείς ευθύνη στο να μιλάμε και να ενεργούμε προς όφελος της δικαιοσύνης για όλους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πληγές αιώνων δουλείας δεν έχουν επουλωθεί πλήρως επειδή υπήρξε ο (Αμερικανικός) Εμφύλιος Πόλεμος ή επειδή υπογράφτηκε ο νόμος περί των δικαιωμάτων ψήφου από τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον παρουσία του Δρ. Κίνγκ. Η δικαιοσύνη απαιτεί σκληρή δουλειά από γενιά σε γενιά και ως Χριστιανοί καλούμαστε να συνεισφέρουμε σε αυτό το έργο», σημείωσε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Αναφερόμενος στις αναταραχές που έχουν κλυδωνίσει τους τελευταίους μήνες τις ΗΠΑ, κάλεσε τους πιστούς να αξιοποιήσουν την Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ως μια ευκαιρία για να αναλογιστούν τι κάνουν σε προσωπικό επίπεδο για τη φυλετική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ειρήνη. «Και ας θυμηθούμε ότι το ταξίδι μας στη δικαιοσύνη είναι μέσω της αγάπης και της δημιουργίας μιας αγαπητικής κοινότητας, όπου αγαπάμε τους γείτονες μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Ο Δρ. Κίνγκ το είπε καλύτερα: Αλλά το τέλος είναι συμφιλίωση. Το τέλος είναι λύτρωση. Το τέλος είναι η δημιουργίας μιας αγαπητικής κοινότητας. Είναι αυτού του είδους το πνεύμα και η αγάπη που μπορούν να μετατρέψουν τους αντιπάλους σε φίλους… Είναι μια αγάπη που ξεχειλίζει και δεν ζητά τίποτα σε αντάλλαγμα. Είναι η αγάπη του Θεού που εργάζεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων».