Δένδιας: Η Αγία Σοφία δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά

0
173
Äåýôåñïò ãýñïò ôïõ Óôñáôçãéêïý Äéáëüãïõ ÅëëÜäáò - ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçí ÄåõôÝñá 7 Ïêôùâñßïõ 2019, óôçí ÁèÞíá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí äéÜëïãï ðïõ áðü áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò áðïôåëåß ìéá äéáäéêáóßá åíßó÷õóçò ôçò óõíåñãáóßáò ôùí ÇÐÁ ìå ÷þñåò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åéäéêü ãåùóôñáôçãéêü âÜñïò. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá óåéñÜ áðü äéìåñåßò äéáâïõëåýóåéò ìåôáîý õøçëüâáèìùí ÅëëÞíùí êáé Áìåñéêáíþí áîéùìáôïý÷ùí, óå Ýíá åõñý öÜóìá èåìÜôùí, üðùò ç áóöÜëåéá, ç åíÝñãåéá, ôï åìðüñéï, ç ïéêïíïìßá, ïé åðåíäýóåéò, ï ðïëéôéóìüò êáé ç ðáéäåßá. Ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí êÞñõîå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÄÝíäéáò ìáæß ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò, âïçèü õðïõñãü Åîùôåñéêþí Ößëéð Ñßêåñ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σήμερα το πρωί, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας, χαρακτηρίζοντάς την στενάχωρη και δυσάρεστη, αλλά όχι ελληνοτουρκική διαφορά. Ακολούθως, δήλωσε πως η ελληνική πλευρά κάνει ό,τι μπορεί σχετικά, έχοντας απευθυνθεί σε όλα τα διεθνή φόρα, προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση.

«Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και στενάχωρο, όμως δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά και η ελληνική πλευρά έχει απευθυνθεί σε όλα τα φόρα και θα κάνει ότι περνά από το χέρι της, για να προστατευθεί το μνημείο αυτό το οποίο ανήκει στην παγκόσμια κοινότητα», είπε ο κ. Δένδιας σχετικά.

Όσον αφορά τα προβλήματα με την Τουρκία σε εθνικό επίπεδο, ο ίδιος τόνισε:

«Μία είναι η διαφορά με την Τουρκία: η υφαλοκρηπίδα και οι υπερκείμενες θάλασσιες ζώνες. Επ’ αυτής της διαφοράς η Ελλάδα έχει πει -διαχρονικά- ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει και εφόσον δεν καταλήξουν σε συμφωνία, να κάνουμε ένα συνυποσχετικό και να πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης».

«Η ελληνική πλευρά διαχρονικά επιδιώκει το διάλογο με την Τουρκία, αλλά αυτή τη στιγμή συμπεφωνημένη διαδικασία έναρξης διαλόγου δεν υπάρχει. Μόνο συζητήσεις. Η Ελλάδα δεν θα διεξάγει διάλογο επί παντός επιστητού. Επί αυτή της διαφοράς της υφαλοκρηπίδας η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει», διευκρίνισε χαρακτηριστικά.