Η λιτανεία χωρίς πιστούς πέριξ του Παναγίου Τάφου

0
514

Η μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Σταυρού, εορτάθηκε χθες 20η Μαίου 2020, (7 Μαίου με το παλαιό ημερολόγιο) από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το πρωί ετελέσθη Θεία Λειτουργία επί του Φρικτού Γολγοθά, της οποίας προεξήρξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, ψάλλοντος του Ιεροδιακόνου Συμεών και του κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου.
Μετά τη θεία Λειτουργία ακολούθησε λιτανεία με τη συμμετοχή και Αρχιερέων πέριξ του Παναγίου Τάφου, αλλά για μία ακόμα φορά χωρίς πιστούς, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Εν συνεχεία ο ο λειτουργός Αρχιερέας ενώπιον του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου ανέγνωσε την επιστολήν του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου στην ελληνική γλώσσα, ο δε Αρχιμανδρίτης Μελέτιος στην αραβική.

Μετά την θεία Λειτουργία η Αρχιερατική Συνοδεία υπέβαλε τα σέβη αυτής εις τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίο στο Πατριαρχείον.
Ενταύθα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ ανεφέρθη εις το θαυμαστόν γεγονός της εμφανίσεως του σημείου του σταυρού.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
Τήν Τετάρτην, 7ην/20ήν Μαΐου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι τό ἔτος 351 μ.Χ. ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, ἐνεφανίσθη περί τήν τρίτην ὥραν τῆς ἡμέρας καί ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς λαμπροφόρος σταυρός ἐκ φωτεινῶν ἀστέρων, λάμπων ὑπέρ τάς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἕως καί τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, φανείς πολλοῖς, ὡς περιγράφει τό θαυμαστόν σημεῖον τοῦτο ὁ ἴδιος ὁ Κύριλλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων εἰς ἐπιστολήν αὐτοῦ πρός Κωνστάντιον τόν αὐτοκράτορα, υἱόν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως Ἰωακείμ, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου εἰς περιορισμόν ἀτόμων, λόγῳ τοῦ Covid-19.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία ἐν συμμετοχῇ καί Ἀρχιερέων, κατελθόντων ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν ὁ λειτουργός Ἀρχιερεύς ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἀνέγνωσε τήν ἐπιστολήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυρίλλου ἑλληνιστί, ὁ δέ Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος ἀνέγνωσε ταύτην ἀραβιστί.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ὑπέβαλε τά σέβη αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατον εἰς τό Πατριαρχεῖον. Ἐνταῦθα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἀνεφέρθη εἰς τό θαυμαστόν γεγονός τῆς ἐμφανίσεως τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ, ὡς περιγράφει αὐτό εἰς τήν ἐπιστολήν αὐτοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων Κύριλλος.

Κατά την εορτήν ταύτην η Εκκλησία όλη, ιδία η των Ιεροσολύμων, αναμιμνήσκεται ότι το έτος 351 μ.Χ. επί Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, ενεφανίσθη περί την τρίτην ώραν της ημέρας και ημέραν της Πεντηκοστής λαμπροφόρος σταυρός εκ φωτεινών αστέρων, λάμπων υπέρ τας ακτίνας του ηλίου από του Φρικτού Γολγοθά έως και το Όρος των Ελαιών, φανείς πολλοίς, ως περιγράφει το θαυμαστόν σημείον τούτο ο ίδιος ο Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εις επιστολήν αυτού προς Κωνστάντιον τον αυτοκράτορα, υιόν του Μεγάλου Κωνσταντίνου.