Οι απόδημοι οργανώνονται ηλεκτρονικά για να απαιτήσουν επιστολική ψήφο!

0
288

Δυναμική παρέμβαση υπέρ της επιστολικής ψήφου από τους Έλληνες του εξωτερικού διοργανώνεται από την ηλεκτρονική σελίδα VOTE με στόχο την συμμετοχή κατ΄ελάχιστον 200.000 Ελλήνων που θα απαιτήσουν από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα της Βουλής την άμεση απόσυρση του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων ψηφοφόρων από το εξωτερικό και την καθιέρωση της ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.  Η εγγραφή των μελών γίνεται ηλεκτρονικά και σύντομα θα γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις.

Όπως υποστηρίζουν, “η επιστολική ψήφος θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των ξενιτεμένων για το τόπο τους και θα προετοιμάσει την επιστροφή τους. Η χώρα μας έτσι θα αποκτήσει ξανά πίσω τους ενεργούς, μορφωμένους πολίτες της, που έχασε. Θα αυξήσει όμως και το ΑΕΠ της, θα επιστρέψουν και επιχειρηματίες μαζί και τα κεφαλαία στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά το πιο σημαντικό: θα επιστρέψουν τα παιδιά τους που αποτελούν το μέλλον της χώρας”.

Αναλυτικότερα, η προσπάθεια θα γίνει μέσω του Facebook (https://www.facebook.com/groups/893847930693661/) απ όπου μπορείτε να ψηφίζετε, να εγγραφείτε μέλη και να παίρνετε κάθε πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της παρέμβασης.

Αναλυτικότερα, η σελίδα με το όνομα John Zolotas, επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους με το ακόλουθο μήνυμα στα ελληνικά και τα αγγλικά.

<< John Zolotas

Αγαπητά νέα μέλη και φίλοι,
Η σελίδα αυτή – εκτός από χώρος προβληματισμού για το θέμα της τηλεψηφοφορίας – αποτελεί σαφή “ψήφο” υπέρ της δυνατότητας (από κάθε πλευράς) των Ελληνων του εξωτερικού να συμμετέχουν και να συναποφασίζουν για τα πολιτικά δρώμενα στη χώρα μας.
Γι’αυτό το λόγο καλείστε όλοι να ζητήσετε από τους φίλους σας (στο fb) να αναζητήσουν Ελληνες που έχουν μεταναστεύσει, να δηλώσουν έμπρακτα την άποψή τους και να συμμετέχουν στο γκρουπ.
Στόχος μας είναι η μαζικότερη συμμετοχή των πλέον των 200.000 Ελλήνων και των φίλων, συγγενών τους ή και όσων πιστεύουν οτι έτσι μόνο θα αλλάξει η Ελλάδα πολιτική και πρακτικές, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των ξενιτεμένων για το τόπο τους και θα προετοιμάσει την επιστροφή τους. Η χώρα μας έτσι θα αποκτήσει ξανά πίσω τους ενεργούς, μορφωμένους πολίτες της, που έχασε. Θα αυξήσει όμως και το ΑΕΠ της, θα επιστρέψουν και επιχειρηματίες μαζί και τα κεφαλαία στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά το πιο σημαντικό: θα επιστρέψουν τα παιδιά τους που αποτελούν το μέλλον της χώρας.

Μπορείτε να εγγράφετε μέλη μόνοι σας (που εγκρίνονται από τους administrators) με το κούμπι add members.

Επίσης μπορείτε να δείτε τις θέσεις και τους στόχους της ομάδας στα μόνιμα αρχεία του γκρουπ.

Τέλος, επειδή συναντούμε συχνά το φαινόμενο να αμφισβητούν πολλοί την νομική βάση του αιτήματος μας, παραθέτουμε το σχετικό:

Παράγραφος 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος: Τι λέει αυτή παράγραφος; Ότι «νόμος … μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια».

Δυστυχώς, τα κόμματα δεν μπόρεσαν ποτέ να συμφωνήσουν γι’ αυτή την «επιστολική ψήφο» που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ. Ας αφήσουμε τα άλλα «πρόσφορα μέσα», όπως λόγου χάριν την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που εφαρμόζεται επίσης σε αρκετές χώρες. Και που εφαρμόστηκε με επιτυχία και στην Ελλάδα για τις εκλογές των συμβουλίων διοίκησης των πανεπιστημίων.
Και φυσικά ας μην ξεχνάμε οτι όταν γράφτηκαν αυτά δεν ειχε ανακαλυφθεί το ίντερνετ…

Dear new members and friends,
This page – in addition to an area of reflection on the issue of televoting – is a clear “vote” in favour of the possibility (in every way) of foreign citizens to participate and be informed about political events in our country.
This is why you are all asked to ask your friends (FB) to seek Greeks who have migrated, to declare their opinion and join the group.
Our goal is to participate more than 200.000 Greeks and their friends, relatives or even those who believe that this will only change politics and practices, will stimulate the interest of the Greeks in their place and prepare their return . Our country will thus acquire back its active, educated citizens, it has lost. However, it will increase its GDP, entrepreneurs will return the capital to the bank accounts, but more importantly: they will return their children who are the future of the country.

You can join members on your own (approved by the administrators) with the cooby add members.

Also you can see the positions and goals of the group in the permanent records of the group.

Finally, since we often find the phenomenon that many people challenge the legal basis of our request, we quote:

Article 51 (4) of the Constitution: what does this paragraph say? That ” law… it can define the rights of voters outside the territory. As regards these voters, the principle of the simultaneous conduct of the elections does not prevent the exercise of their electoral right by voting or other appropriate means, since the counting and announcement of results is carried out whenever this is done and throughout the territory “.

Unfortunately, the parties have never been able to agree on this “voting vote” applied in most European countries and in the USA. Let us leave the other “appropriate means”, such as electronic voting, which is also applied in several countries. And which was successfully applied in Greece for the elections of the university administration boards.
And of course let’s not forget that when these were written, the internet was not discovered… >>

Χρήστος Μαλασπίνας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ